מכרזים

יחידת המכרזים באגף לבינוי ותשתיות, מנהלת את מכרזי האגף לבינוי ותשתיות בתחומי הבינוי והתחזוקה השונים, ביניהם: בינוי, מערכות חשמל, מערכות מיזוג אוויר, אינסטלציה, ניקיון, גינון ועוד.

היחידה אחראית לעריכה, איסוף, מעקב ותיעוד של מסמכי המכרז, הסכמי ההתקשרות עם הקבלנים והספקים לרבות ערבויות בנקאיות וביטוחים וכן אחראית לריכוז פעילות ועדות המכרזים האוניברסיטאיות לביצוע עבודות או רכישות באגף לבינוי ותשתיות.

 

לפרטים נוספים וליצירת קשר:

דודו כהן, רכז מכרזים וחוזים

02-6584043 

davidco@savion.huji.ac.il

מכרזים פעילים

חוק חובת המכרזים

מכוח חוק חובת המכרזים (התשנ"ב, 1992) הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה- תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת המכרזים על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

תקנות אלה מסדירות את כל התקשרויות המוסדות, שעניינן ביצוע עסקאות בטובין או במקרקעין וביצוע עבודה או רכישת שירותים והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.

 

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010 

רשימת ספקי האוניברסיטה