דימה בודנסקי

ראש יחידה, חשמל
dimab@savion.huji.ac.il