גולן מדהלה

ראש צוות חשמל
08-9489696
golanm@savion.huji.ac.il