חוק חובת המכרזים

מכוח חוק חובת המכרזים (התשנ"ב, 1992) הותקנו תקנות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה- תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010.

החל מיום 12.8.2010 חל חוק חובת המכרזים על כל המוסדות להשכלה גבוהה.

תקנות אלה מסדירות את כל התקשרויות המוסדות, שעניינן ביצוע עסקאות בטובין או במקרקעין וביצוע עבודה או רכישת שירותים והכל כמפורט בתקנות הנ"ל.

 

חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע-2010